ביטוח מנהלים – פוליסות מבטיחות תשואה (עד שנות ה-90) עם אג"ח ממשלתי מיוחד

ביטוח מנהלים פוליסות מבטיחות תשואה (עד שנות ה-90) עם אגח ממשלתי מיוחד

מהי פוליסה מבטיחה תשואה?

פוליסות ביטוח חיים מבטיחות תשואה שווקו גם לשכירים וגם לעמיתים עצמאים עד סוף שנת 1990. הן נועדו להבטיח חיסכון לגיל פרישה צמוד מדד ונושא תשואה שנתית קבועה.

היו שני סוגים עיקריים:

  1. פוליסות "מעורב" – נפוצות עד 1983, שילבו חיסכון עם כיסויים ביטוחיים למקרי מוות ואובדן כושר עבודה, ללא הפרדה בין הרכיבים.
  2. פוליסות "עדיף" – נמכרו בין 1983 ל-2003, הפרידו בין רכיב החיסכון (לרוב 80% מההפקדות) לבין רכישת כיסויים ביטוחיים (20%).

תשואה צמודה למדד בשיעור קבוע מראש. האג"ח הונפקו לחברות הביטוח עד שנת 1990 ולאחר מכן הופסקה הנפקתן, למעט למבוטחים ופוליסות קיימים.
התשואה המובטחת בפוליסות נעה בין 6.2% ל-4% ריאלית לשנה. היא הייתה בממוצע גבוהה יותר מהתשואות שהושגו בשוק ההון.
חשוב לציין שבפוליסות אלה לא נגבו דמי ניהול, וכי ניתן היה לקחת הלוואה כנגד שיעבוד הפוליסה. בסה"כ, פוליסות אלו איפשרו לחסוך לפנסיה בתנאים אטרקטיביים עם תשואה מובטחת גבוהה יחסית, ללא חשיפה לתנודות שוק ההון. הן כבר לא נמכרות מאז 1991.

ביטוח מנהלים פוליסות מבטיחות תשואה עם אג"ח ממשלתי מיוחד בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, שוק ביטוחי המנהלים בישראל הציע מוצר ייחודי שנועד להבטיח לחוסכים תשואה קבועה וצמודה למדד על החיסכון הפנסיוני שלהם. מדובר בפוליסות ביטוח חיים מבטיחות תשואה, שנשענו על אג"ח מיוחדות שהונפקו על ידי המדינה. פוליסות אלו שווקו הן לשכירים והן לעצמאים, והיוו אפיק חיסכון אטרקטיבי ויציב לטווח הארוך. בואו נצלול לעומקן של פוליסות אלו ונבין מה הפך אותן לכה מיוחדות.

סוגי הפוליסות מבטיחות התשואה

בשוק ביטוחי המנהלים התקיימו שני סוגים עיקריים של פוליסות מבטיחות תשואה:

  1. פוליסות "מעורב" – סוג זה של פוליסות היה נפוץ עד שנת 1983. הן שילבו בין מרכיב החיסכון לבין כיסויים ביטוחיים למקרה מוות או אובדן כושר עבודה, מבלי להפריד בין הרכיבים השונים. המבוטח היה מפקיד את הכספים כמקשה אחת, כאשר חלק מהם יועד לחיסכון הפנסיוני וחלק לרכיב הביטוחי, ללא הבחנה ברורה ביניהם.
  2. פוליסות "עדיף" – החל משנת 1983 ועד 2003, שווקו פוליסות מסוג "עדיף". בפוליסות אלו נעשתה הפרדה בין מרכיב החיסכון, שהיווה בדרך כלל כ-80% מההפקדות, לבין הכיסויים הביטוחיים, שהיוו את ה-20% הנותרים. הכיסויים הביטוחיים כללו ביטוח למקרה מוות (ריסק) וביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

למרות ההבדלים ביניהן, שני סוגי הפוליסות חלקו מכנה משותף חשוב – שתיהן הבטיחו לחוסכים תשואה שנתית קבועה, הצמודה למדד המחירים לצרכן. תשואה זו הייתה גבוהה באופן יחסי לתשואות שהושגו באותן שנים בשוק ההון, מה שהפך את הפוליסות הללו לאפיק השקעה אטרקטיבי במיוחד.

אג"ח ח"ץ (חיים צמוד) כבסיס לפוליסות

הבסיס להבטחת התשואה בפוליסות מבטיחות התשואה היה אג"ח מיוחדות שכונו "אג"ח ח"ץ" (חיים צמוד). אג"ח אלו הונפקו על ידי מדינת ישראל ספציפית עבור חברות הביטוח, כאשר מטרתן הייתה לאפשר לחברות להשקיע את כספי הפוליסות בהשקעה סולידית ובטוחה, שתניב להן תשואה קבועה וידועה מראש לאורך שנים.
המדינה התחייבה מראש על שיעור התשואה השנתית שישולם לחברות הביטוח עבור אג"ח ח"ץ. שיעור זה נקבע בין 6.2% ל-4% בתוספת הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן. בדרך זו יכלו חברות הביטוח להתחייב מצידן מול המבוטחים על תשואה ידועה וקבועה לאורך תקופת הפוליסה, בלי לקחת סיכון משמעותי על עצמן.
ההנפקה של אג"ח ח"ץ התבצעה באופן בלעדי על ידי המדינה עבור חברות הביטוח עד לשנת 1990. לאחר מועד זה, על רקע השתנות תנאי השוק ומעבר הדרגתי למשטר של תשואות משתנות, הופסקה ההנפקה של אג"ח אלו לפוליסות ומבוטחים חדשים. עם זאת, המדינה המשיכה להנפיק את האג"ח לפוליסות קיימות שנרכשו עד לשנה זו, בהתאם להתחייבויות שניתנו.

יתרונות הפוליסות מבטיחות התשואה

הפוליסות מבטיחות התשואה עם אג"ח ח"ץ הציעו למבוטחים וחוסכים לפנסיה מספר יתרונות בולטים:

  • התשואה הקבועה והצמודה למדד שהובטחה בפוליסות אפשרה למבוטחים ודאות ויציבות בתכנון הפנסיוני ארוך הטווח שלהם. הם ידעו בדיוק מה יהיה שווי החיסכון שלהם בעת הפרישה, בלי קשר לתנודות בשוק.
  • בפוליסות מבטיחות התשואה לא נגבו דמי ניהול. כל התשואה שהשיגו חברות הביטוח על ההשקעה באג"ח ח"ץ הועברה ישירות לזכות החוסכים. היעדר דמי הניהול תרם להגדלת החיסכון הסופי.
  • התשואות המובטחות שהציעו הפוליסות היו, ברוב המקרים, גבוהות מהתשואות שהניבו בממוצע אפיקי ההשקעה האחרים באותה תקופה, כגון פיקדונות בבנקים ואג"ח סחירות. הדבר הקנה יתרון משמעותי למי שחסך באמצעות הפוליסות.
  • הפוליסות כללו אפשרות לקבלת הלוואה כנגד שעבוד הפוליסה, בתנאים נוחים. כך יכלו המבוטחים לגשר על פערים תזרימיים או להשקיע בצרכים שונים, תוך שימוש בכספי החיסכון שלהם עצמם.

שינוי כללי המשחק משנות ה-90

החל משנות ה-90 החלו להתרחש בישראל שינויים מבניים עמוקים בשוק החיסכון הפנסיוני, שהביאו לשינוי פני הענף ולהפסקת השיווק של פוליסות מבטיחות תשואה חדשות.
תהליך ההפרטה של קרנות הפנסיה ומעבר המשק ממשטר של הטבות מוגדרות למשטר של הפקדות מוגדרות, לצד פתיחת שוק ההון הישראלי לתחרות, הביאו להפסקה הדרגתית של הנפקת אג"ח ח"ץ על ידי המדינה. בהיעדר בסיס להבטחת תשואה לאורך זמן, נאלצו חברות הביטוח להתאים את מוצריהן למציאות החדשה. במקביל, המודעות הציבורית לחשיבות התשואה בחיסכון הפנסיוני הלכה וגברה, ועמה עלתה הדרישה לאפשרויות בחירה ושליטה רבות יותר בכספי החוסכים. כתוצאה מתהליכים אלו, התפתחו בהדרגה תוכניות חיסכון פנסיוני המבוססות על תשואות משתנות על פי ביצועי השוק, כגון פוליסות משתתפות ברווחים וקרנות פנסיה מסוג הפקדה מוגדרת.
למרות הפסקת השיווק של פוליסות מבטיחות תשואה חדשות מתחילת שנות ה-90, הפוליסות שנמכרו עד לאותו מועד המשיכו להתנהל על פי התנאים המקוריים, כולל התשואה המובטחת הגלומה בהן. כיום, שלושה עשורים לאחר מכן, עדיין קיימות פוליסות כאלה שנמצאות בתוקף ומעניקות למבוטחיהן את אותה תשואה צמודה וקבועה שסוכמה בעת הרכישה.
פוליסות ביטוח מנהלים מבטיחות תשואה עם אג"ח ממשלתי מיוחד היוו נדבך חשוב ומשמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני הישראלי בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת. הן שיקפו את הצורך והרצון של ציבור החוסכים בביטחון, יציבות וודאות בחיסכון לטווח הארוך, אל מול עולם ההשקעות המשתנה והתנודתי. למרות יתרונותיהן הברורים של הפוליסות מבטיחות התשואה בזמנן, השתנות תנאי המשק והתפתחות שוק ההון הישראלי חייבו את הפסקת שיווקן והתאמת מוצרי החיסכון הפנסיוני למציאות מורכבת ותחרותית יותר. עם זאת, הפוליסות הקיימות ממשיכות ללוות את מבוטחיהן עד עצם היום הזה, ומזכירות לכולנו תקופה ייחודית בתולדות הביטוח והחיסכון במדינת ישראל.

השפעת הפוליסות מבטיחות התשואה על שוק הביטוח והפנסיה

הפוליסות מבטיחות התשואה שנמכרו עד תחילת שנות ה-90 היוו חלק משמעותי מנתח השוק של ביטוחי המנהלים והחיסכון הפנסיוני בישראל באותה תקופה. הן תרמו רבות לצמיחת שוק הביטוח וחיזקו את מעמדן של חברות הביטוח כגופים מובילים בתחום החיסכון ארוך הטווח.
הפופולריות של הפוליסות הללו נבעה בעיקר מהתשואה הגבוהה והבטוחה שהן הציעו, בשילוב עם ההגנה מפני אירועים ביטוחיים שונים. המבוטחים ראו בפוליסות אלו אפיק חיסכון אידיאלי, שפותר את הצורך להתמודד עם השקעה עצמאית בשוק ההון ועם החשש מפני תנודתיות ואי-ודאות. עם זאת, ההתחייבות ארוכת הטווח של חברות הביטוח למתן תשואה מובטחת גבוהה הפכה עם השנים למעמסה כלכלית, במיוחד על רקע השינויים בסביבת הריבית ובתשואות בשוק ההון. חברות הביטוח נאלצו לשאת בסיכון משמעותי ובעלויות גבוהות כדי לעמוד בהתחייבויות אלו, דבר שהשפיע על רווחיותן ויציבותן. בד בבד, המגמה של הבטחת תשואה לחוסכים באמצעות אג"ח ייעודיות של המדינה נתפסה עם הזמן כמעורבות יתר של הממשלה בשוק ההון ובשוק החיסכון הפנסיוני. הדבר עמד בסתירה לתפיסה הכלכלית הליברלית, שקראה לצמצום התערבות המדינה ולהגברת התחרות והיעילות בשווקים הפיננסיים. לאור כל זאת, ובמקביל לתהליכי ההפרטה והשינויים המבניים שהתרחשו במשק הישראלי בשנות ה-90, התקבלה ההחלטה להפסיק את הנפקת אג"ח ח"ץ עבור פוליסות חדשות, ובכך לשים קץ בהדרגה לעידן הפוליסות מבטיחות התשואה. חברות הביטוח נדרשו מעתה להתאים את עצמן לסביבה תחרותית ומורכבת יותר, שבה התשואה נגזרת מביצועי ההשקעות בפועל ולא מהתחייבות חיצונית של המדינה.

השלכות ארוכות טווח על ציבור המבוטחים

לביטול הנפקת אג"ח ח"ץ והפסקת שיווק פוליסות מבטיחות תשואה היו השלכות מרחיקות לכת על ציבור המבוטחים והחוסכים לטווח ארוך. השינוי המהותי היה המעבר ממצב של ודאות ויציבות לגבי התשואה העתידית על הכספים, למצב של תלות בתנאי השוק המשתנים.
עבור מבוטחים רבים, ובמיוחד כאלו המעדיפים סיכון נמוך ושמרנות בחיסכון הפנסיוני, המעבר לפוליסות משתתפות ברווחים או לאפיקי חיסכון תלויי תשואה אחרים לא היה קל. הם נדרשו לשנות את תפיסת ההשקעות שלהם ולהתמודד עם חוסר הוודאות לגבי הסכום הסופי שייצבר לזכותם עד לגיל הפרישה. מצד שני, המעבר לתשואה משתנה פתח בפני המבוטחים אפשרויות חדשות והזדמנות להשיג תשואה עודפת על הכספים שלהם בתקופות של עליות בשוק ההון. אפשרויות הבחירה והשליטה של המבוטחים בכספי החיסכון הלכו והתרחבו, עם הצגת מגוון מסלולי השקעה, קופות גמל וקרנות השתלמות. יחד עם זאת, המעבר לאחריות אישית על ניהול כספי הפנסיה חייב את המבוטחים לרכוש ידע פיננסי ולקבל החלטות מושכלות בנוגע להרכב החיסכון שלהם. לא כל החוסכים היו ערוכים או מסוגלים לעשות זאת, ורבים נדרשו להסתייע בשירותי ייעוץ פנסיוני מקצועיים.
בפרספקטיבה של השנים שחלפו, ניתן לומר כי ביטול הפוליסות מבטיחות התשואה הוביל לביזור רב יותר של החיסכון הפנסיוני בישראל, תוך מתן דגש על חופש הבחירה והתאמה לצרכים האישיים של כל חוסך. עם זאת, השינוי גם הטיל מעטה של אי-ודאות על עתיד הפנסיה של רבים, והגביר את החשיבות של חינוך פיננסי והבנת עולם ההשקעות בקרב הציבור הרחב.

הסדרי מעבר והגנות למבוטחים ותיקים

כדי להתמודד עם ההשלכות של ביטול הפוליסות מבטיחות התשואה, ומתוך רצון להגן על ציבור המבוטחים הוותיקים שכספם הושקע בפוליסות אלו, נקבעו בחקיקה ובהסדרים נורמטיביים שונים מנגנוני מעבר והוראות מיוחדות.
אחד ההסדרים המרכזיים בהקשר זה הוא ההפרדה בין "כספים ישנים", אשר הופקדו בפוליסות מבטיחות תשואה עד לתום שנת 1990, לבין "כספים חדשים" אשר הופקדו החל משנת 1991 בפוליסות מסוג אחר. ההפרדה בוצעה באמצעות "סימון" הכספים ורישומם בקופות נפרדות.
כספים שהצטברו בפוליסות מבטיחות התשואה הוותיקות עד לסוף 1990 הוסיפו ליהנות מההבטחות שניתנו על ידי חברות הביטוח, והמשיכו לצבור תשואה קבועה וצמודה למדד בהתאם לתנאים המקוריים. המדינה המשיכה להנפיק עבור כספים אלו אג"ח מיועדות מסוג ח"ץ, כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהתחייבויות שנתנו למבוטחים. לעומת זאת, כספים שהופקדו החל משנת 1991 הופנו ככלל לפוליסות מסוג משתתף ברווחים או לאפיקים אחרים, שבהם התשואה תלויה בתוצאות ההשקעה בפועל ואיננה מובטחת מראש. כספים אלו אינם זכאים עוד להגנה ייחודית בדמות אג"ח מיועדות או ערבות של המדינה.
הסדרים נוספים נקבעו על מנת לאפשר מעבר הדרגתי של מבוטחים ותיקים לפוליסות מסוג חדש, תוך שמירה על רציפות הזכויות שנצברו. כך למשל, ניתנה אפשרות למבוטחים מסוימים שצברו זכויות בפוליסות הישנות לשמר את הזכאות למקדם קצבה מובטח גם בעת המעבר לפוליסות מודרניות יותר. בקרב קבוצת המבוטחים הוותיקים נערכו גם התאמות בהיקפי הכיסויים הביטוחיים ובגובה דמי הניהול, וזאת במטרה לסייע בידי חברות הביטוח לעמוד בהתחייבויות ארוכות הטווח שניתנו בעבר. בחלק מהמקרים בוצעו אף הסדרי הבראה וסבסוד ממשלתי לחברות ביטוח שנקלעו לקשיים בשל הפערים שנוצרו בין ההתחייבויות לנכסים. סך הכל, ההסדרים שקבעו רשויות המדינה אפשרו לציבור המבוטחים הוותיקים בפוליסות המבטיחות להמשיך וליהנות מפירות החיסכון שנצברו, תוך התאמה הדרגתית של הענף כולו למציאות החדשה. עם זאת, לא ניתן היה למנוע לחלוטין את הפגיעה באינטרסים של חלק מהמבוטחים, ומעבר לעידן "הפוסט-אג"ח ח"ץ" היה כרוך גם במחירים ובוויתורים מצד כל השחקנים בענף.

מבט לעתיד – אתגרים והזדמנויות

בחלוף השנים מאז ביטול הפוליסות מבטיחות התשואה, שוק הביטוח והחיסכון הפנסיוני בישראל עבר תמורות רבות והתפתח בכיוונים חדשים. עם זאת, האתגרים העומדים בפני הענף ובפני ציבור החוסכים רחוקים מלהיות מאחורינו, והם מחייבים חשיבה מתמדת והסתגלות לנסיבות הזמן.
אחד האתגרים המרכזיים כיום נוגע לסוגיית דמי הניהול והעלויות הנגבות מהחוסכים לטווח ארוך. בעוד שבעידן הפוליסות המבטיחות דמי הניהול היו קבועים ונמוכים יחסית, בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בשיעורי דמי הניהול במוצרים הפנסיוניים למיניהם. הדבר מהווה נטל כבד על החוסכים ופוגע בסכום הסופי שייצבר לזכותם. נדרשים מהלכים של הסדרה ורגולציה כדי להגביל את גובה דמי הניהול המרביים ולהבטיח תחרות הוגנת בין הגופים המוסדיים בעניין זה.
אתגר נוסף טמון בהתמודדות עם סביבת הריבית הנמוכה במשק, המקשה על השגת תשואות גבוהות לאורך זמן. בהיעדר יכולת להישען על התחייבות חיצונית לתשואה מינימלית (כפי שהיה בעבר עם אג"ח ח"ץ), הגופים המנהלים את כספי החוסכים נאלצים לגוון את אפיקי ההשקעה ולחפש מקורות אלטרנטיביים להשאת רווחים. מגמה זו מחייבת התייחסות של הרגולטור ושל המשקיעים, בין היתר בכל הנוגע לרמות הסיכון הראויות ואופן ניהול כספי הציבור. בצד האתגרים, התפתחות השוק והתחרות מייצרות גם הזדמנויות לקהל החוסכים. כיום עומדים לרשות הציבור מגוון מסלולי השקעה, המותאמים למאפייני הסיכון והתשואה הרצויים. קיימות אפשרויות שונות להפקדה, למעבר בין מסלולים ולשליטה בכספים.
טכנולוגיות מידע חדשות והנגשה דיגיטלית מקלות על החוסכים לקבל תמונת מצב שוט

סיכום מאמר: ביטוח מנהלים פוליסות מבטיחות תשואה עם אג"ח ממשלתי מיוחד

פוליסות ביטוח מנהלים מבטיחות תשואה שנמכרו בישראל עד תחילת שנות ה-90 היוו אבן דרך חשובה בהתפתחות שוק החיסכון הפנסיוני במדינה. הפוליסות הללו התבססו על אג"ח מיוחדות שהונפקו על ידי המדינה, הידועות כ"אג"ח ח"ץ" (חיים צמוד), ואפשרו לחוסכים ליהנות מתשואה שנתית קבועה וגבוהה, הצמודה למדד המחירים לצרכן, ללא תלות בתנודות שוק ההון.
הפוליסות מבטיחות התשואה שווקו בשתי תצורות עיקריות: פוליסות "מעורב", ששילבו חיסכון עם כיסויים ביטוחיים ללא הפרדה בין הרכיבים, ופוליסות "עדיף" שהפרידו בין מרכיב החיסכון (כ-80% מההפקדות) לבין הכיסויים הביטוחיים (כ-20%). מנגנון ההבטחה של התשואה נשען על רכישת אג"ח ח"ץ על ידי חברות הביטוח, כאשר המדינה התחייבה לשיעור תשואה שנתי קבוע בטווח של 4%-6.2% בתוספת הצמדה מלאה למדד.
הפוליסות מבטיחות התשואה זכו לפופולריות רבה בקרב ציבור החוסכים, הן בזכות התשואה הגבוהה והיציבות שהעניקו והן בשל היעדר גביית דמי ניהול וקיומה של אופציה לקבלת הלוואות בתנאים נוחים. אולם, במהלך שנות ה-90, עם השינויים המבניים בשוק ההון ותהליכי ההפרטה של קרנות הפנסיה, חל מפנה משמעותי במדיניות הממשלתית. הנפקת אג"ח ח"ץ עבור פוליסות חדשות הופסקה, ומשטר הזכויות המוגדרות החל להתחלף בהדרגה במשטר של הפקדות מוגדרות.
לפוליסות מבטיחות התשואה הייתה השפעה עמוקה על התפתחות שוק הביטוח והפנסיה בישראל. הן תרמו לצמיחת הענף ולביסוס מעמדן של חברות הביטוח, אך בו זמנית יצרו להן מעמסה כלכלית כבדה נוכח החובה לעמוד בהתחייבויות ארוכות הטווח. עם הזמן התברר כי המודל של הבטחת תשואות באמצעות אג"ח ייעודיות אינו בר-קיימא, וכי נדרש מעבר למשטר תחרותי יותר המושתת על תשואות משתנות הנגזרות מביצועי ההשקעות בפועל.
עבור ציבור המבוטחים, ביטול הפוליסות מבטיחות התשואה הציב אתגר משמעותי. נדרש מעבר ממצב של ודאות וביטחון לגבי החיסכון הפנסיוני העתידי למצב של אי-ודאות והתמודדות עם סיכוני שוק. רבים נאלצו לשנות את גישתם ולרכוש ידע פיננסי שיסייע להם בקבלת החלטות השקעה מושכלות. מנגד, נפתחו בפניהם אפשרויות בחירה מגוונות יותר והזדמנות להשיג תשואות עודפות.
כדי להתמודד עם ההשלכות של השינוי, נקבעו בחקיקה הסדרי מעבר שנועדו להגן על האינטרסים של המבוטחים הוותיקים. נערכה הפרדה בין "כספים ישנים" שהופקדו עד 1990 ושמרו על ההבטחות המקוריות, לבין "כספים חדשים" שהופקדו החל מ-1991 וכפופים למשטר ההשקעות החדש. כמו כן התאפשר לחלק מהמבוטחים לשמר זכויות שנצברו, כגון מקדמי קצבה מובטחים, גם לאחר המעבר לפוליסות מודרניות יותר. כיום, בראייה לאחור, ברור כי ביטול אפשרות הנפקת אג"ח המיועדות ומעבר לשוק משוחרר יותר היו בבחינת כורח המציאות. עם זאת, לתהליך היו מחירים, והוא לא היה חף מקשיים ומורכבויות. כעת, משהשתנו פני הדברים, על שוק החיסכון הפנסיוני בישראל להתמודד עם אתגרים חדשים – ובהם סוגיית דמי הניהול הגבוהים, השגת תשואות נאותות לאורך זמן בסביבת ריבית נמוכה, ויצירת איזון ראוי בין רמות סיכון לסיכוי בהשקעת כספי הציבור.
הזדמנויות לא חסרות – מגוון מוצרים ואפשרויות השקעה, תחרות מוגברת, שקיפות מידע ונגישות טכנולוגית הם רק חלק מהיתרונות שהסביבה הנוכחית מציעה לחוסך המודע. עם זאת, תהיה זו טעות לחשוב כי האחריות על עתיד הפנסיה הפכה לקלה ופשוטה יותר. ההפך הוא הנכון – מורכבותה של מערכת החיסכון לטווח ארוך מחייבת את הפרט לגלות מעורבות, להרחיב את הידע הפיננסי שלו ולקבל החלטות מתוך ראייה כוללת של מכלול צרכיו ונסיבות חייו.
סיפורן של פוליסות ביטוח המנהלים מבטיחות התשואה הוא אפוא פרק חשוב ומרתק בהיסטוריה הכלכלית של ישראל. זהו מקרה מבחן מאלף המשקף את ההתפתחויות המואצות שחווה המשק מאז שנות ה-80, בדגש על המעבר ממשטר של מעורבות ממשלתית כבדה בשוק ההון לעידן של ליברליזציה ועצמאות. זוהי גם תזכורת לכך שעולם ההשקעות והחיסכון הוא עולם דינמי, הדורש מכל הגורמים הפועלים בו – הן מהרגולטורים והיצרנים והן מהלקוחות הסופיים – ערנות מתמדת, יכולת הסתגלות ונכונות לחדש ולהשתנות.

היבטתיאור
מהות הפוליסותפוליסות ביטוח מנהלים מבטיחות תשואה שנמכרו עד תחילת שנות ה-90, התבססו על אג"ח מיוחדות (אג"ח ח"ץ) והציעו תשואה שנתית קבועה וגבוהה, צמודה למדד.
סוגי פוליסותפוליסות "מעורב" – שילוב חיסכון וכיסויים ביטוחיים ללא הפרדה. פוליסות "עדיף" – הפרדה בין חיסכון (80%) לכיסויים ביטוחיים (20%).
מנגנון הבטחת תשואהרכישת אג"ח ח"ץ ע"י חברות הביטוח, עם התחייבות המדינה לתשואה שנתית של 4%-6.2% + הצמדה למדד.
יתרונות למבוטחיםתשואה גבוהה ויציבה, היעדר דמי ניהול, אפשרות קבלת הלוואות בתנאים נוחים.
שינויים בשנות ה-90הפסקת הנפקת אג"ח ח"ץ, מעבר הדרגתי ממשטר זכויות מוגדרות להפקדות מוגדרות.
השפעה על שוק הביטוחתרומה לצמיחה ולמיצוב חברות הביטוח, אך גם יצירת מעמסה כלכלית ארוכת טווח.
השלכות על המבוטחיםמעבר מוודאות לאי-ודאות, צורך ברכישת ידע פיננסי, פתיחת אפשרויות בחירה והזדמנות לתשואות עודפות.
הסדרי מעברהפרדה בין כספים ישנים (עד 1990) לחדשים (מ-1991), שימור זכויות שנצברו.
אתגרים עכשווייםדמי ניהול גבוהים, השגת תשואות בסביבת ריבית נמוכה, איזון סיכון-סיכוי בהשקעות.
הזדמנויות בהווהמגוון מוצרים, תחרות, שקיפות מידע, נגישות טכנולוגית.
תובנות מהמקרהשינוי מהיר של המשק לכיוון ליברליזציה, הצורך בהסתגלות מתמדת של כל השחקנים בשוק.

Table of Contents

  • האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני ו/או השקעות בידי בעל רישיון.המאמר מובא כמידע כללי בלבד. אין לראות באמור התחייבות להשגת תשואה, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים האישיים של כל אדם, אין באמור משום ייעוץ לביצוע או אי ביצוע פעולה כלשהי. אין לראות באמור תחליף לייעוץ אישי. כל המסתמך על מידע זה עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top

השוואת ביטוח חיים 👇